Główny kierunek pracy

Główny kierunek pracy

„SPORT I ZDROWIE – DOBRANA PARA”

 

CEL STRATEGICZNY:

🙂 Propagowanie zdrowego trybu życia poprzez organizowanie dzieciom aktywności ruchowej oraz kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się i nawyków prozdrowotnych we współpracy
z rodzicami i opiekunami dzieci

🙂 „Patriotyzm w sercu przedszkolaka” – kształtowanie patriotycznych postaw dzieci oraz wychowanie do wartości poprzez uczczenie pamięci historycznych dni związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

🙂 Kształtowanie nawyków higieniczno-zdrowotnych

🙂 Propagowanie zdrowego stylu życia

🙂 Rozwijanie sprawności ruchowych

🙂 Kształtowanie umiejętności zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych, bezpieczeństwo  w życiu codziennym oraz podczas korzystania z mediów (w tym Internetu)

🙂 Zapoznanie z podstawowymi wiadomościami o tym co sprzyja, a co zagraża zdrowiu

🙂 Uświadamianie dzieciom ich przynależności narodowej oraz zapoznanie z symbolami narodowymi, a także najistotniejszymi wydarzeniami