Pszczółki

MARZEC 2023 r.

Tematyka kompleksowa:

1. Mali odkrywcy

2. Tajemnice świata

3. Nadchodzi wiosna

4. Wiosna tuż-tuż

5. Święta, święta, biją dzwony

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie nowych wartości „dociekliwość”, „szczerość”,
 • poznawanie zmysłów oraz nazw reprezentujących je narządów, poznawanie części ciała i nazw wybranych organów, poszerzenie wiadomości dzieci na temat funkcjonowania organizmu, wdrażanie do uważnego obserwowania swojego ciała i odczytywania jego sygnałów, rozwijanie orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała, rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich, zachęcanie do szczerości i mówienia prawdy, kształtowanie postaw moralnych,
 • poznanie zjawisk zwiastujących zmianę pory roku, wzbogacanie wiadomości na temat wiosny,
 • poznanie cech krajobrazu wiejskiego, poznanie zwierząt żyjących na wsi,
 • poznanie znaczenia tradycji, zachęcanie do pielęgnowania świątecznych tradycji i poszanowania dla nich.

LUTY 2023

Tematyka kompleksowa:

 1. Siły przyrody
 2. Cztery żywioły
 3. Wielka wyprawa
 4. Nasze podróże
 5. Mali odkrywcy

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie nowych wartości „odpowiedzialność”, „oszczędność”; rozwijanie empatii i pozytywnych cech charakteru;
 • poznanie siły żywiołów i ich wpływu na życie człowieka, właściwości ognia, powietrza, wody i jej obiegu w przyrodzie, właściwości gliny, piasku i ziemi; budowanie postawy pokory wobec potęgi żywiołów;
 • budzenie odpowiedzialności za środowisko, poszerzanie wiedzy przyrodniczej;
 • poznanie postaci Fryderyka Chopina i jego twórczości, rozwijanie słuchu muzycznego, uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej;
 • poznanie nowych owoców egzotycznych, także ich nazw w języku angielskim; zachęcanie do poznawania nowych smaków i jedzenia owoców;
 • poznanie wybranych zwierząt zamieszkujących Afrykę i Antarktydę;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych, doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1–6, rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego;
 • kształtowanie poczucia rytmu, poznawanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego, rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej;
 • kształtowanie umiejętności ilustrowania ruchem treści piosenek i wierszyków o tematyce zimowej oraz o zwierzętach w języku angielskim.

STYCZEŃ 2023

 Tematyka kompleksowa:

 1.  Płynie czas
 2. Młodsi i starsi
 3. Sport to zdrowie
 4. Dbam o zdrowie
 5. Siły przyrody

 Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie czym jest szacunek, rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych, szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności, uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych,
 • poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc), wdrażanie do przestrzegania rytmu dobowego, poznanie cech pór roku
  i zjawiska ich rytmiczności, poznanie zastosowania kalendarza,
 • poznanie poszczególnych etapów życia człowieka, rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnic w wyglądzie osób w różnym wieku, rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru,
 • rozwijanie mowy komunikatywnej,
 • budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy dziećmi w grupie wiary we własne możliwości,
 • poszerzanie wiadomości na temat zdrowia jako wartości, wdrażanie do dbania o własne zdrowie, zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw na śniegu, poznanie zawodu farmaceuty i jego miejsca pracy, kształcenie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia i konieczność dbania o higienę osobistą, poznanie składowych piramidy zdrowia.

GRUDZIEŃ 2022

Tematyka kompleksowa:

 1. Nadchodzi zima
 2. Coraz zimniej
 3. Świąteczne przygotowania
 4. Wesołych Świąt
 5. Chcę być Świętym Mikołajem

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie znaczenia wartości: cierpliwość, dobroczynność;
 • uwrażliwianie na piękno przyrody, poszerzanie wiedzy na temat ptaków zimujących w Polsce oraz drzew iglastych;
 • poznanie sposobów ochrony przed zimnem, wzbogacanie słownictwa związanego z częściami odzieży;
 • zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze;
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej;
 • kształtowanie postawy aktywnego poszukiwania wiedzy,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat oraz słuchania ze zrozumieniem i wyciągania wniosków;
 • rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie sposobu mierzenia różnych przedmiotów;
 • kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej,
 • poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia;
 • wzbogacanie wiedzy na temat czynności związanych z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia;
 • poznanie różnych sytuacji, w których składamy sobie życzenia;
 • poszerzanie doświadczeń językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim;
 • budowanie dobrej atmosfery w grupie rówieśniczej poprzez podejmowanie wspólnych działań;
 • nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.

LISTOPAD 2022

Tematyka kompleksowa:

 1. Nasza Mała Ojczyzna
 2. Mój dom – Polska
 3. Moje hobby
 4. Ulubione zajęcia
 5. Nadchodzi zima

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie wartości: „wolność”, „kreatywność”, „cierpliwość”;
 • poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu, rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny, poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn), budowanie poczucia tożsamości narodowej,
 • rozbudzanie zainteresowania pięknem polskiej przyrody,
 • zachęcanie do szanowania odmienności innych, uwrażliwienie na potrzeby innych, budzenie empatii,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 • wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej,
 • rozwijanie zdolności manualnych i pamięci wzrokowej,
 • wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu,
 • zapoznanie z pojęciem „rytmu” w matematyce,
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1–4,
 • poznanie nowych słów i reagowanie na polecenia w języku angielskim, utrwalanie liczebników w języku angielskim,
 • budzenie odpowiedzialności za posiadane w domu zwierzę,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości.

PAŹDZIERNIK  2022 

Tematyka kompleksowa:

 1. Idzie jesień przez świat
 2. Jesienna przyroda
 3. Koszyk Pani Jesieni
 4. Skarby jesieni
 5. Nasza mała ojczyzna

Zadania wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie wartości „pracowitości”, „uprzejmość”;
 • zapoznanie z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni, poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, kasztanowca, poznanie nazw i wyglądu niektórych grzybów, poznawanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy, poznanie wybranych owoców rosnących w sadzie, poznanie nazw wybranych drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa), poznawanie właściwości wybranego warzywa (ogórek kiszony), poznanie warzyw rosnących w warzywniaku jesienią, poszerzenie wiadomości na temat warzyw i sposobu ich uprawy, zachęcanie do zdrowego odżywiania się i częstszego spożywania owoców i warzyw, obserwacje przyrodnicze, prowadzenie obserwacji, wyciąganie wniosków z doświadczeń, uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody,
 • doskonalenie sprawności fizycznej, bezpieczne korzystanie ze sprzętu na placu przedszkolnym, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas ćwiczeń i zabaw,
 • poznanie możliwości własnego aparatu głosowego, rozwijanie funkcji komunikatywnej języka, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat, poszerzanie doświadczeń językowych, ćwiczenie pamięci, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych, doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1–3, rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego,
 • kształtowanie poczucia rytmu, poznawanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego, rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej, poznanie budowy grzechotki i sposobu jej wykonania,
 • odkrywanie własnych możliwości twórczych, poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk, motywowanie do samodzielnego wykonania pracy, rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych,
 • zachęcanie do zgodnej współpracy podczas układania puzzli i różnych zabaw, motywowanie do czynnego udziału w zajęciach (rozmowach, zabawach), kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacji stresowej, wdrażanie do dbania o porządek w najbliższym otoczeniu, rozwijanie poczucia jedności, budowanie atmosfery życzliwości i otwartości, zachęcanie dzieci do wspólnej zabawy, wdrażanie do dbałości o higienę i zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,
 • poszerzanie doświadczeń językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim.

WRZESIEŃ 2022 

Tematyka kompleksowa:

 1. Znów w przedszkolu
 2. Nasze przedszkole
 3. Jestem bezpieczny
 4. Pomocna dłoń
 5. Idzie jesień przez świat

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół, kształtowanie postawy przyjacielskiej, budowanie przyjaznej atmosfery, integracja grupy, poznanie wartości przyjaźń, wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery
  w grupie, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, wdrażanie do zgodnego działania w czasie pobytu w przedszkolu,
 • tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, motywowanie do samodzielnych doświadczeń,
 • rozwijanie kompetencji matematycznych, kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów,
 • odkrywanie własnych możliwości twórczych, kształtowanie słuchu muzycznego, wyrabianie pamięci, rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • doskonalenie sprawności fizycznej,
 • wdrażanie do szanowania wszystkich ludzi niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu,
 • poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego, rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej, kształtowanie poczucia rytmu,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości, poznanie znaczenia odwagi i dzielności jako ważnych wartości, kształtowanie pojęcia odwaga,
 • poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak),
 • poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych, wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy
  i poruszania się podczas spacerów, poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy, utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112, utrwalenie wiedzy o ruchu drogowym,
 • poznanie wyglądu cyfr 1 i 2, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek słownych,
 • kształtowanie pozytywnego stosunku do otoczenia przyrodniczego,
 • wdrażanie do przestrzegania zawartych wcześniej umów.