Rekrutacja

Rekrutacja

Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego dziecko z listy zakwalifikowanych do danego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zostaje przyjęte do tego przedszkola/oddziału, jeżeli rodzic w terminie od 9 kwietnia 2024 r. od godz. 12.00 do 16 kwietnia 2024 r. do godz. 15.00 potwierdzi wolę przyjęcia dziecka, dostarczając do przedszkola wypełniony formularz.

Potwierdzenie woli można złożyć na trzy sposoby opisane w Zasadach rekrutacji do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, zamieszczonych w systemie elektronicznego naboru.

Brak potwierdzenia woli przez rodzica w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego.

W dniu 18 kwietnia 2024 r. do godz. 12.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/oddziału przedszkolnego lub informację o liczbie wolnych miejsc.

W przypadku nieprzyjęcia kandydata do przedszkola rodzic ma prawo skorzystać z procedury odwoławczej opisanej w art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.). Procedurę odwoławczą inicjuje wniosek rodzica o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata złożony do komisji rekrutacyjnej w dniach od 18 kwietnia 2024 r. do 22 kwietnia 2024 r.

PM_Procedura odwoławcza

Anna Lewandowska

Dyrektor PM 10

 

 

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Od 04 marca 2024r. rozpoczynają się postępowania rekrutacyjne dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń.

Link do komunikatu:

>https://www.torun.pl/pl/nabor-do-przedszkoli-i-klas-pierwszych-2<

Rodzice dzieci uczęszczających w tym roku szkolnym (2023/2024) do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych GMT, w przypadku woli korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci w następnym roku szkolnym (2024/2025) są zobowiązani w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego (tj. w terminie do 26 lutego 2024r.) złożyć w placówce, do której uczęszcza dziecko, deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklaracje zostaną rozdane i zebrane w odpowiednim terminie przez nauczycieli grup.

Zarządzenie Nr 11 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24.01.2024 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025: https://bip.torun.pl/zarzadzenie/56226/zarzadzenie-nr-11-2024

Strona internetowa elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkola:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/

Uchwała NR 1268/24 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania:

Uchwała RMT 1268

Link do miejsca jej publikacji:

https://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2024&poz=1082