Integracja

Ideą integracji w naszym przedszkolu jest włączenie dzieci niepełnosprawnych do grupy pełnosprawnych rówieśników, gdzie wszystkie dzieci mają takie same prawa i obwiązki. Integracja oznacza wspólne wychowanie i nauczanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych
o różnych potencjalnie możliwościach rozwojowych.

Zadaniem grup integracyjnych jest:

ü  zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków do rozwoju,

ü  przygotowanie wszystkich dzieci do podjęcia nauki w szkole.

Organizujemy wychowanie i nauczanie w taki sposób, aby włączyć i wydobyć z dziecka niepełnosprawnego to, co w nim najlepsze, obejmując opieką dzieci z różnymi potrzebami rozwojowymi:

ü  dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

ü  dzieci z wadami słuchu,

ü  dzieci z wadami genetycznymi (np. z zespołem Downa),

ü  dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z zaburzeniami narządu ruchu,

ü  dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera,

ü  dzieci z afazją,

ü  dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi,

ü  dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.

W oddziałach integracyjnych, realizujemy treści i zadania z podstawy programowej wychowania przedszkolnego w grupie liczącej do 20 dzieci (w tym od 3 do 5 dzieci
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego). W oddziałach tych pracuje jednocześnie dwóch nauczycieli, posiadających odpowiednie kwalifikacje z zakresu wychowania przedszkolnego i pedagogiki specjalnej (nauczyciel prowadzący grupę oraz nauczyciel wspomagający). Odpowiednie przygotowanie nauczycieli, zaangażowanie, cierpliwość oraz troska o dziecko powoduje, że nasi podopieczni stają się bardziej samodzielni i osiągają duże postępy w sferze procesów poznawczych i emocjonalno-społecznych.

W procesie nauczania, zapewniamy dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, indywidualizację, tzn.:

ü  Opracowujemy dla każdego dziecka Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny dostosowany do jego potrzeb i możliwości.

ü  Modyfikujemy i dostosowujemy programy nauczania do indywidualnych potrzeb, dynamiki rozwoju, możliwości i tempa pracy każdego dziecka.

ü  Stosujemy szereg aktywizujących, nowatorskich i sprawdzonych metod i form pracy, które umożliwią stymulację rozwoju, aktywność i samodzielność naszych wychowanków.

ü  Niwelujemy skutki niepełnosprawności poprzez stymulowanie rozwoju i stwarzanie warunków do optymalnego rozwoju.

ü  Organizujemy sytuacje wychowawczo-dydaktyczne, w których dzieci są partnerami oraz wspólnie podejmują różnorodne działania, pokonują trudności i osiągają sukcesy.

Naszym priorytetem jest ścisła współpraca z domem rodzinnym dziecka, która ma na celu udzielanie pomocy rodzicom w zakresie modelowania prawidłowych zachowań u dzieci oraz ujednolicanie wspólnych oddziaływań edukacyjno-wychowawczych w domu i w przedszkolu.

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dodatkowo biorą udział w zajęciach rewalidacyjnych, psychoedukacyjnych i logopedycznych. Poprzez wspólne zabawy, dzieci uczą się wzajemnej tolerancji, akceptacji oraz  właściwego stosunku do niepełnosprawności
i jednocześnie uwrażliwiają się na potrzeby innych oraz odczuwają radość płynącą z niesienia pomocy innym. Sytuacje te sprzyjają uspołecznieniu dzieci i jednocześnie podnoszą poczucie wartości oraz budzą wiarę we własne możliwości zarówno u dzieci zdrowych jak
i niepełnosprawnych.

Integracyjny system kształcenia i wychowania w naszym przedszkolu ma już 20-letnią tradycję. Ta długoletnia praktyka integracji przetarła szlaki wspólnego nauczania
i wychowania dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Na przestrzeni lat obserwujemy pozytywne efekty naszych oddziaływań. Widzimy, że u dzieci niepełnosprawnych, rodzi się poczucie przynależności do grupy oraz przeświadczenie, że są one akceptowane przez pozostałych rówieśników. Dzieci ze specjalnymi potrzebami, obserwując swoich zdrowych rówieśników, starają się im dorównać, mobilizują się do wysiłku i działania, a tym samym lepiej rozwijają się umysłowo, fizycznie i społecznie. Taka integracja jest też cennym darem dla dzieci zdrowych.

W naszym przedszkolu, wskaźnikiem pozytywnej integracji, są takie wartości jak: wrażliwość, tolerancja, umiejętność dzielenia się, odpowiedzialność, życzliwość, otwartość na innych, świadomość tego, że nie wszyscy są jednakowi, wytrwałość i cierpliwość w pokonywaniu trudności, które kształtują się we współpracy wszystkich dzieci, podczas naturalnych sytuacji dnia codziennego.