Klauzula informacyjna

Informuję, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
wyrażonej poniżej jest Przedszkole Miejskie nr 10 z siedzibą w Toruniu przy ul. Rydygiera 12,
87-100 Toruń, tel. 56 6483965, adres email: pm10torun@wp.pl Celem zbierania danych jest:
realizacja działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej przedszkola.
2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.
3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji działalności wychowawczej,
opiekuńczej
i dydaktycznej przedszkola. Jednocześnie informuję, że przysługuje Pani/Panu prawo wglądu do
zbierania danych oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania w razie stwierdzenia, że dane są
niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Administrator dołoży wszelkich starań, aby dane
były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.
4. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której
dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji przedszkolnej dziecka, licząc od
roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
10. Administrator danych zbiera i przetwarza dane osobowe Pani/Pana dziecka i członków jego
rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie działalności
wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej przedszkola. Jednocześnie informuję, że przysługuje
Pani/Panu prawo wglądu do zbierania danych oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania w
razie stwierdzenia, że dane są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Administrator dołoży
wszelkich starań, aby dane były zbierane, przetwarzane i chronione zgodnie z prawem.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zapoznałam/em się z informacją dotyczącą zbierania i przetwarzania danych osobowych moich
i członków mojej rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka,
uczęszczającego do Przedszkola Miejskiego nr 10 w Toruniu w zakresie działalności
wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej przedszkola.
Toruń, dnia ………………………………..…… ……………………………………
(podpisy rodziców/opiekunów prawnych)