Działania PPZ w roku szkolnym 2018/2019 – PRZEDSZKOLE PROMUJĄCE ZDROWIE (PPZ)

Dnia 14.10.2018 r. Rada Pedagogiczna Przedszkola Miejskiego Nr 10 podjęła uchwałę o przystąpieniu do udziału w ogólnopolskim programie Przedszkole Promujące Zdrowie. Po wyborze członków przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia przystąpiono do realizacji pierwszego etapu programu tzw. etapu przygotowawczego. Polegał on na zaznajomieniu społeczności przedszkolnej (nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, rodzice, dzieci) z założeniami programu oraz przeprowadzeniu badania (w formie ankiet i testu obrazkowego – w przypadku dzieci), mającego na celu wyłonienie tzw. problemów priorytetowych. Okazało się, że rodzice bardzo wysoko oceniają działania Przedszkola Miejskiego Nr 10 w zakresie wszystkich kategorii, jakich dotyczyły pytania, a mianowicie: „Warunki dla tworzenia przedszkola promującego zdrowie”, „Atmosfera w przedszkolu mojego dziecka”, „Edukacja zdrowotna dzieci i praktykowanie zachowań prozdrowotnych”, „Pomoc rodzicom w rozwijaniu kompetencji do dbałości o zdrowie i do wychowywania dzieci”, „Moje samopoczucie w przedszkolu mojego dziecka”, „Podejmowanie działań dla wzmocnienia mojego zdrowia, zdrowia mojego dziecka i innych członków rodziny w ostatnim roku”.

Ponieważ założeniem programu PPZ jest również wzmacnianie tego co dobrze funkcjonuje, a jest istotne dla społeczności przedszkolnej, na rok szkolny 2019/2020 sformułowano więc następujący tzw. „problem priorytetowy” – „Życzliwość jako podstawa dobrych stosunków społecznych”.  Na rok szkolny 2020/2021 – „Potrzeba zwiększonej aktywności ruchowej wśród dorosłych i dzieci podczas przebywania na powietrzu”. Postanowiliśmy również zająć się coraz głośniejszą i istotniejszą dla naszej planety tematyką ekologii i to w szerszym zakresie, podejmując działania temu poświęcone w roku szkolnym 2021/2022. Sformułowaliśmy więc moduł „Mali i duzi przyjaciele Ziemi”.

W oparciu o wiedzę zdobytą na warsztatach i szkoleniach z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej przedszkolny zespół ds. promocji zdrowia (w składzie: Ewa Stopińska, Maria Falkowska, Karolina Behrendt, Anna Wegenke) w sierpniu 2019 r. opracował program własny do pracy w Przedszkolu Miejskim Nr 10 „Z 10-tką po zdrowie”, którego realizacja rozpoczęła się w kolejnym roku szkolnym i trwa do dziś.