Ramowy rozkład dnia

6.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według pomysłów dzieci przy niewielkim udziale nauczycielki. Zabawy indywidualne i w grupach. Korzystanie z gier i układanek stolikowych. Zabawy według zainteresowań z uwzględnieniem rozwoju procesów poznawczych. Czynności dowolne podejmowane przez dzieci i inspirowane przez nauczycielkę.

8.00 – 8.15

Zestawy zabaw i ćwiczeń porannych. Zabawy integracyjne i muzyczno–ruchowe. Zabawy zorganizowane w kole.

8.15 – 9.00

Czynności organizacyjno–porządkowe. Przygotowanie do śniadania – wdrażanie
i przyswajanie nawyków higienicznych. Czynności samoobsługowe i higieniczne.

Śniadanie I – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

9.00 – 11.00

Realizacja zajęć dydaktycznych, kierowanych z całą grupą oraz niekierowanych wspierających całościowy rozwój dziecka, prowadzonych według miesięcznych planów pracy, programu wychowania w przedszkolu oraz podstawy programowej wychowania przedszkolnego
w ramach określonych obszarów: fizycznego, emocjonalnego, społecznego i poznawczego.

Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności przed wyjściem na świeże powietrze, ubieranie, rozbieranie. Spacery, wycieczki, zabawy na świeżym powietrzu, zorganizowane zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe
i ogrodnicze, uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Dobór zajęć uzależniony jest od pogody i pory roku. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

11.00 – 11.30

Czynności organizacyjno–porządkowe. Przygotowanie do śniadania – wdrażanie
i przyswajanie nawyków higienicznych. Czynności samoobsługowe i higieniczne.

Śniadanie II – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

11.30 – 13.00

Zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Różne formy relaksu, z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań, muzyki klasycznej, zabawy teatralne, tematyczne, inne według zainteresowań dzieci. Swobodna zabawa dzieci
w sali lub w ogrodzie przedszkolnym – tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności. Działania wspomagające rozwój dziecka – indywidualne wspomaganie
i korygowanie rozwoju. Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania. Gry i zabawy ruchowe, badawcze, integracyjne. Dowolne zabawy; tematyczne, konstrukcyjne, techniczne. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, ogrodzie i poza terenem przedszkola.

13.00 – 14.00

Czynności organizacyjno–porządkowe. Przygotowanie do obiadu – wdrażanie i przyswajanie nawyków higienicznych. Czynności samoobsługowe i higieniczne.

Obiad – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole. Higiena jamy ustnej. Zabawa ruchowa.

14.00 – 16.30

Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności
i zainteresowania, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze lub/i zabawy ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody. Zabawy według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne w kącikach zainteresowań. Czynności higieniczno–porządkowe.

Rozchodzenie się dzieci.