Historia

Historia Przedszkola Miejskiego nr 10
w Toruniu

Historia powstania Przedszkola sięga początku lat 70 – tych, kiedy to Prezydent Miasta Torunia Marian Rissmann podjął decyzję o budowie przedszkola na nowym osiedlu Rubinkowo. Dostrzegał on wielką potrzebę edukacji i integracji dzieci ze środowiskiem. Prace budowlane postępowały sprawnie a lokalna społeczność z ochotą i radością włączyła się prace porządkowe. I tak 1 września 1977 roku otworzyły się drzwi do nowopowstałej placówki Państwowego Przedszkola Nr 22. Progi budynku przekroczyło 120 wychowanków, dla których poznawanie świata czyniło pasjonującą przygodę, rozpoczynając tym samym pierwszy w historii tego budynku rok szkolny.

Dyrektorem nowopowstałej placówki została Pani Irena Wachek. W kolejnych latach funkcję dyrektora pełniły Pani Jadwiga Jarzyna, Pani Gizela Osóbka i Pani Barbara Mielczarek. Od roku 2008 dyrektorem przedszkola jest Pani Elżbieta Piątkowska.

            Dzieci szybko nawiązywały nowe znajomości i przyjaźnie. Nauczyciele organizowali proces wychowawczo-dydaktyczny, by zapewnić swoim wychowankom warunki wszechstronnego, bezpiecznego i radosnego rozwoju.  W rodzinnej atmosferze, pod kierunkiem profesjonalnego grona pedagogicznego mali przedszkolacy poznawali świat, wzbogacając wiedzę, rozbudzając swoje zainteresowania, wyobraźnię, uzdolnienia
i zdolności, poznając wzorce potrzebne do budowania prawidłowych relacji
w społeczeństwie. Nasze przedszkole przechodziło różne zmiany związane, nie tylko
z reformą edukacji, ale także z ze zmianami ustrojowymi. To, co niezmienne, to radość dzieci ze wspólnej zabawy i uczenia się poprzez doświadczanie, tworzenie, dotykanie, manipulowanie, oglądanie oraz działanie. Kroniki z tamtych lat ukazują dziecięce sukcesy w przeglądach artystycznych, konkursach plastycznych i zawodach sportowych. Nie zabrakło też uroczystości z udziałem żołnierzy, milicjantów, aktorów, rodziców i krewnych.

            Przełomowym momentem w historii przedszkola był rok 1993. Wtedy uchwałą Rady Miasta placówka zmieniła nazwę na Przedszkole Miejskie Nr 10. Dwa lata później utworzona została w przedszkolu grupa integracyjna, która otworzyła drzwi dzieciom o specyficznych potrzebach edukacyjnych.   Troska o każde dziecko, które byłoby jednakowo ważne, kochane i szanowane, dała początek szeroko rozumianej integracji dzieci zdrowych z potrzebującymi pomocy. Bycie razem dawało szansę akceptacji inności w sposób spontaniczny i naturalny, szansę na radość, uśmiech, naukę i zabawę. Integracja w naszym przedszkolu to wspólne ,,BYCIE RAZEM” dzieci zdrowych i dzieci o różnych możliwościach, potrzebach
i zainteresowaniach jednoczących się we wspólnym działaniu.

            Przedszkole nasze stwarza szansę na spotkanie się różnych dzieci i kształtuje
 w nich szczególną wrażliwość na drugiego człowieka, na jego specyficzne potrzeby, na jego doskonałości i niedostatki. Dzieci uczą się tolerancji, szacunku, szczerości, przyjaźni i wyrozumiałości. Dzieci wzajemnie się poznają, oswajają ze swoją innością, wpływają na siebie, stwarzając sytuacje, które w naturalny sposób modyfikują zachowania. Ciągle próbują, co mogą razem przeżyć dzięki swoim indywidualnym możliwościom. Możliwość uczestnictwa w grupie rówieśniczej stymuluje rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych chroniąc je jednocześnie przed izolacją. Wychowanie i kształcenie integracyjne przynosi, więc korzyści każdemu dziecku w przedszkolu oraz całej społeczności przedszkolnej, a w przyszłości pozwoli stworzyć bardziej wyrozumiale, tolerancyjne i pozytywnie nastawione społeczeństwo. Bowiem „Każdy ma prawo do szczęścia i swego miejsca w społeczeństwie”.  

            Dzieci w wieku przedszkolnym są z natury twórcze i kreatywne, dlatego też staramy się rozwijać ich naturalne zdolności i predyspozycje, wykorzystać potrzebę działań twórczych. Rysunek, taniec, muzyka, śpiew, teatr towarzyszą przedszkolakom każdego dnia, a odpowiednio zaplanowane i wykorzystane służą rozwojowi społecznemu, emocjonalnemu i intelektualnemu. Dlatego też nasze przedszkole aktywnie uczestniczy
w konkursach, przeglądach oraz zawodach sportowych organizowanych w środowisku lokalnym.  Każdy sukces dzieci motywuje do dalszego działania. Wyzwala potrzebę nowych kreatywnych poszukiwań. Rozwija zdolności i zainteresowania, a tym samym kształtuje twórczą postawę dziecka. W przedszkolu wierzymy, że każdy dzień jest szansą na naukę, którą trzeba wykorzystać. Nauka jest radością a radość jest zabawą. Nauka połączona z zabawą jest kluczem do szczęścia i sposobem na stworzenie mocnych fundamentów dla przyszłego życia.

            40 lat to okres, w którym niezliczone rzesze dzieci stawiały pierwsze kroki
i poznawały świat ucząc się życia. Codziennie dopisujemy nowe karty historii naszego przedszkola. Chcemy je zapisywać jak najlepiej i najpełniej. Stawiamy, na jakość                    
 i profesjonalizm, których celem jest wszechstronny rozwój dziecka i przygotowanie do podjęcia nauki w szkole, a wszystko w przyjaznej, bezpiecznej i twórczej atmosferze, gdzie ważne są sprawy najmłodszych, troska o radość i uśmiech dziecka. Dużą rangę
i znaczenia ma dla nas współpraca z rodzicami, z organem prowadzącym oraz środowiskiem lokalnym. Dumą naszego przedszkola są ludzie z nim związani, wspaniali nauczyciele
i pracownicy. Dzięki nim tworzymy klimat wzajemnej życzliwości i współpracy.

            Obchody w 2017 roku, Jubileuszu 40-lecia spięły klamrą, historyczny czas od powstania naszego przedszkola do chwili obecnej, a także stanowią dobrą bazę wyjściową w następny etap funkcjonowania tej zasłużonej placówki oświatowej.