Procedury

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem:

STANDARDY OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM W PM 10

Procedury:

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZY WYJŚCIA NA TEREN PRZEDSZKOLNY

PROCEDURA DOTYCZĄCA POSTEPOWANIA W PRZYPADKU, GDY DZIECKO SAMOWOLNIE OPUŚCIŁO TEREN PRZEDSZKOLA

PROCEDURA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W BUDYNKU PRZEDSZKOLA

PROCEDURA DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE PRZEDSZKOLA WOBEC RODZINY NIEWYDOLNEJ OPIWKUŃCZO I WYCHOWAWCZO

PROCEDURA POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA ZASAD PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KONTAKTÓW Z RODZICAMI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA GODNOŚCI OSOBISTEJ DZIECKA PRZEZ DOROSŁEGO

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARUSZENIA GODNOŚCI OSOBISTEJ DZIECKA PRZEZ NAUCZYCIELA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEODEBRANIA DZIECKA

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA U DZIECKA URAZÓW WSKAZUJĄCYCH NA PRZEMOC W DOMU (FIZYCZNĄ, PSYCHICZNĄ, SEKSUALNĄ) LUB GDY ISTNIEJE PODEJRZENIE WYSTĘPOWANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W RAZIE PODEJRZENIA, ŻE DZIECKO ODBIERA Z PRZEDSZKOLA RODZIC (PRAWNY OPIEKUN), BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC DZIECKA UTRUDNIAJĄCEGO SWOIM ZACHOWANIEM PROWADZENIE ZAJEĆ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC DZIECKA W PRZYPADKU ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH

PROCEDURA PRZEPŁYWU INFORMACJI POMIĘDZY PRZEDSZKOLEM A RODZICAMI

PROCEDURA PRZYJMOWANIA SKARG

PROCEDURA ZAKAZU WPROWADZANIA ZWIERZĄT NA TEREN PRZEDSZKOLA

PROCEDURA ZAPOBIEGANIA I ZWALCZANIA WSZAWICY