Krasnale

LUTY 2023

Tematyka kompleksowa:

 1. Siły przyrody
 2. Cztery Żywioły
 3. Wielka wyprawa
 4. Nasze Podróże

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 • Rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: szacunek, odkrywanie, pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. surowce wtórne, bioodpady oraz inne pojęcia, np. żywioły, odkrywca, Antarktyda, Himalaje, wulkan, halit, ametyst, Inuita; stwarzanie okazji do posługiwania się nimi podczas wypowiedzi.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań oraz prostych tekstów słowno-obrazkowych(5 – l. i 6 – l.).
 • Stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. papier, szkło, plastik, bio, las tropikalny, wydmy, piramidy, pustynia polarnik, igloo, Inuita, Etna, wulkan, lawa, krater, erupcja, równik, Sahara, Afryka, Brazylia itp. oraz wprowadzanie liter r, R, g, G, czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych.
 • Rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, pokazywanie jego różnorodności; uwrażliwienie na pięk­no, bogactwo i różnorodność fauny i flory Ziemi.
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 7.

STYCZEŃ 2023

Tematyka kompleksowa:

 1. Płynie czas
 2. Młodsi i starsi
 3. Sport to zdrowie
 4. Dbam o zdrowie

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 • Rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: pomoc, uczciwość oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. bilon, monety, hartowanie, morsowanie;
 • Rozwijanie percepcji słuchowej, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu, różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s. Zapoznanie z literami z-Z, b-B, n-N, s-S; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych (5-l, 6-l), zapoznanie z cyfrą 6 oraz znakiem “+”;
 • Kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak chęć niesienia pomocy innym, wrażliwość, szacunek do innych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, uczciwość, zdrowy styl życia; wzmacnianie więzi rodzinnych;
 • Rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie następstwa dni tygodnia i miesięcy; posługiwanie się pojęciami wczoraj, dzisiaj, jutro, nazwami dni tygodnia i miesięcy; poznanie sposobów mierzenia czasu; zabawy zegarem – odczytywanie pełnych godzin;
 • Kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.

LISTOPAD 2022

Tematyka kompleksowa:

 1. Nasza mała ojczyzna
 2. Mój dom – Polska
 3. Moje hobby
 4. Ulubione zajęcia

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 • Poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie; wzbogacanie słownika dziecka o pojęcia ojczyzna, stolica, patriota, patriotyzm;
 • Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej: zapoznanie z historią Narodowego Święta Niepodległości, kształtowanie przywiązania do społeczności lokalnej i dumy z miejsca zamieszkania;
 • Zapoznanie z zapisem graficznym głoski: „D-d”; „E-e”; „U-u” oraz liczbą „3” i znakiem matematycznym „=”;
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej. Kształcenie prawidłowej postawy ciała oraz orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • Rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia, postaw twórczych; wyrabianie samodzielności podczas pracy, satysfakcji z samodzielnie wykonanego zadania.

PAŹDZIERNIK 2022 rok

Tematyka kompleksowa:

 • IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT
 • JESIENNA PRZYRODA
 • KOSZYK PANI JESIENI
 • SKARBY PANI JESIENI

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 • Rozwijanie słownika czynnego dzieci – poznanie i poszerzanie znaczenia pojęć wrażliwość, zdrowie jako wartości; poznawanie nowych pojęć, np. hibernacja; różnicowanie nazw owoców i drzew owocowych; poznanie nazw wybranych grzybów jadalnych, rozumienie homoni­mów (kozak, kurka);
 • Swobodne wypowiadanie się na różnorodne tematy – prezentowanie swojego zdania, uzasadnianie wyboru,
 • Kształto­wanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie; posługiwanie się wszystkimi częściami mowy; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej;
 • Zapoznanie z literami m, M, l, L, t, T, i, I; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych;
 • Nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych.
 • Kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.
 • Kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne i ćwiczenia gimnastyczne.
 • Przestrzeganie zasad obowiązujących w społeczności dziecięcej. Szanowanie emocji swoich i innych osób, dostrzeganie potrzeb innych.
 • Poznanie angielskiego słownictwa związanego z tematyką kompleksową.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie umiejętności poprawnego przeli­czania, ustawianie liczmanów do przeliczania, klasyfikowanie przedmiotów wg 2 cech, dodawanie i odejmowanie na konkretach;
 • Rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody – sposoby zwierząt na przetrwanie zimy (leśne ssaki, zwierzęta egzotyczne, owady), poznanie sposobów ich przechowywania w okresie zimowym, wykorzystanie materiału przyrodniczego do dekoracji;
 • Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka w sytuacji zabawy: rozwijanie samodzielności we wszystkich obszarach, czerpanie radości z wykonywanych prac i ich efektów;