Kurczaki

MARZEC 2023 r

Tematyka kompleksowa

1. Jestem kulturalny

2. Z kulturą za pan brat

3. Nadchodzi wiosna

4. Wiosna tuż, tuż

5. W marcu jak w garncu

Zadania wychowawczo – dydaktyczne

 • Dostrzeganie zmian w przyrodzie, rozbudzanie chęci do samodzielnej obserwacji.
 • Poznawanie i nazywanie symboli pogodowych oznaczających wiosnę, kształcenie umiejętności odczytywania symboli pogodowych.
 • Określenie liczby w zbiorze, przeliczanie elementów w dostępnym zakresie, doskonalenie umiejętności matematycznych, przyporządkowanie jeden do jednego.
 • Stworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia.
 • Wzbogacenie wiedzy na temat ptaków (bociana), naśladowanie ruchem i głosem odgłosów świata przyrody.
 • Poszerzanie wiadomości na temat warunków niezbędnych do rozwoju roślin.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia podczas działań praktycznych (sadzenia roślin).
 • Kształtowanie postawy akceptacji siebie i swoich emocji, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 • Kształtowanie umiejętności ilustrowania ruchem treści piosenek i wierszyków w języku angielskim.

LUTY 2023 r.

Tematyka kompleksowa

 1. Wielka wyprawa
 2. Nasze podróże
 3. Mali odkrywcy – projekt mleko
 4. Tajemnice świata – projekt mleko
 5. Jestem kulturalny

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • zaznajomienie z wartościami: odwaga, zabawa;
 • kształtowanie postawy akceptacji siebie i swoich emocji, budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby;
 • kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi na zadaniu;
 • nabywanie umiejętności matematycznych podczas zabaw z kodowaniem;
 • rozwijanie zamiłowania do śpiewu i zabaw rytmicznych;
 • poznanie rodzajów mleka, nazywanie produktów mlecznych;
 • rozwijanie umiejętności językowych. Ćwiczenie umiejętności budowania wypowiedzi z użyciem przymiotników;
 • wzbogacanie słownictwa o wyrazy związane z karnawałem;
 • kształtowanie umiejętności ilustrowania ruchem treści piosenek i wierszyków w języku angielskim.

STYCZEŃ 2023

Tematyka kompleksowa

 1. Sport to zdrowie
 2. Siły przyrody
 3. Młodsi i starsi
 4. Cztery żywioły

Zadania wychowawczo – dydaktyczne

 • Ćwiczenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania poleceń, uważnego słuchania utworów literackich.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania i segregowania przedmiotów. Porównywanie elementów i posługiwanie się pojęciami „duży”, „mały”.
 • Wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawie, przestrzegania reguł.
 • Kształtowanie inwencji twórczej. Rozwijanie spostrzegawczości, pomysłowości i kreatywności.
 • Doskonalenie sprawności manualnej.
 • Rozumienie pojęcia „rodzina”, nazywanie członków rodziny, zacieśnianie więzi rodzinnych z babciami i dziadkami, zapoznanie z nazwami członków rodziny w języku angielskim.
 • Rozwijanie myślenia logicznego podczas rozwiązywania zagadek.
 • Rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości słuchowej. Eksperymentowanie z dźwiękiem.
 • Uświadomienie obecności i roli powietrza i wody w życiu człowieka. Rozumienie wyrażenia „czyste powietrze”.
 • Uświadamianie potrzeby racjonalnego i oszczędnego gospodarowania wodą w codziennych sytuacjach.
 • Kształtowanie umiejętności postępowania w styczności z ogniem.
 • Poszerzanie słownika czynnego o nowe słowa.
 • Rozwijanie doświadczeń sensorycznych.
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej. Motywowanie do aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych.
 • Ćwiczenie rozróżniania kolorów.
 • Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie z porażką.

GRUDZIEŃ 2022

Tematyka kompleksowa

 1. Coraz zimniej
 2. Dbam o zdrowie
 3. Świąteczne przygotowania
 4. Wesołych Świąt!
 5. Płynie czas

Zadania wychowawczo – dydaktyczne

 • Nazywanie pór roku; dostrzeganie różnic w porach roku.
 • Kształtowanie umiejętności bycia dobrym poprzez dokarmianie zwierząt zimą.
 • Poszerzanie wiedzy na temat bezpiecznego organizowania zabaw na dworze.
 • Poznawanie zmysłów smaku i zapachu.
 • Rozwijanie słuchu i poczucia rytmu; umiejętność tańca krokiem dostawnym.
 • Zdobywanie nowych doświadczeń plastyczno‐technicznych.
 • Odczuwanie sprawstwa podczas wykonywania eksperymentów.
 • Tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych.
 • Nabywanie umiejętności uważnego uczestnictwa w zajęciach.
 • Czekanie na swoją kolej podczas rozmowy.
 • Odczytywanie sygnałów niewerbalnych – ton głosu, gesty, wyraz twarzy jako podstawa do rozpoznawania emocji.
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć.
 • Kształtowanie umiejętności pomagania w porządkach domowych.
 • Zapoznanie ze zwyczajami związanymi z Bożym Narodzeniem oraz tradycją witania Nowego Roku.
 • Zapoznanie z zawodem i pracą listonosza.
 • Nabywanie umiejętności składania życzeń.
 • Przeliczanie w zakresie 3 po angielsku, osłuchanie ze słownictwem związanym z zimą oraz Świętami.

Listopad  2022

Tematyka kompleksowa

 1. Mój dom – Polska
 2. Moje hobby
 3. Ulubione zajęcia
 4. Nadchodzi zima
 5. Coraz zimniej

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • Budzenie zaciekawienia okolicznym środowiskiem, rozumienie pojęcia miejsce zamieszkania;
 • Stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych;
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania miasta od wsi;
 • Przybliżenie postaci polskiego kompozytora Fryderyka Chopina, kształtowanie umiejętności słuchania muzyki poważnej;
 • Kształtowanie postaw patriotycznych; rozpoznawanie symboli narodowych oraz dekoracji używanych podczas świąt patriotycznych;
 • Wzbogacanie wiedzy społeczno-przyrodniczej;
 • Wzbogacanie wiedzy na temat gór i jego charakterystycznych cech;
 • Umiejętność skupiania się i wyciągania wniosków;
 • Umiejętność dostrzegania i nazywania oznak zimy;
 • Umiejętność wyrażania uczuć
 • Kształtowanie umiejętności odróżniania fałszu od prawdy;
 • Nazywanie i rozróżnianie figur geometrycznych;
 • Ćwiczenie sprawności manualnej;
 • Nabywanie umiejętności uważnego uczestnictwa w zajęciach;
 • Rozwijanie słuchu i poczucia rytmu;
 • Zdobywanie nowych doświadczeń plastyczno‐technicznych;
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania;
 • Nazywanie części ciała, kolorów w języku angielskim.

 

PAŹDZIERNIK 2022

Tematyka kompleksowa:

 1. Jesienna przyroda
 2. Koszyk Pani Jesieni
 3. Skarby jesieni
 4. Nasza mała ojczyzna
 5. Mój dom – Polska

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • Poznanie znaczenia wartości: empatia, zdrowie.
 • Uświadamianie konieczności dbania o własne zdrowie.
 • Stwarzanie okazji do ćwiczenia samodzielności.
 • Tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania wypowiedzi innych osób.
 • Poszerzanie wiadomości dotyczących roślin i zwierząt; oznak jesieni występujących w przyrodzie.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i motoryki małej.
 • Kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych przedmiotów z użyciem określeń: mały/duży; wysoki/niski, wyższy/niższy, wysoko/nisko.
 • Poznawanie figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat); dostrzeganie ich kształtów w otoczeniu.
 • Rozbudzanie zainteresowania eksperymentowaniem z kolorem farby.
 • Rozwijanie wrażliwości muzycznej; wzbudzenie zainteresowania instrumentami muzycznymi, muzykowanie z użyciem darów jesieni, np. kasztanów.
 • Czerpanie radości z uczestnictwa w zabawach ruchowych.
 • Nazywanie kolorów w języku polskim i angielskim.

 

WRZESIEŃ 2022

Tematyka kompleksowa:

 1. Jestem przedszkolakiem – moje przedszkole
 2. Jestem bezpieczny
 3. Pomocna dłoń
 4. Idzie jesień przez świat

Zadania wychowawczo – dydaktyczne:

 • wdrażanie do rozwijania umiejętności samoobsługowych w łazience, szatni, podczas posiłków.
 • stopniowe nabywanie przyzwyczajeń umiejętnego i kulturalnego jedzenia,
 • przyswajanie i utrwalanie form grzecznościowych,
 • wdrażanie do zgodnej zabawy, cierpliwego czekania na swoją kolej,
 • prawidłowe nazywanie części ciała,
 • poznawanie jesiennej przyrody, charakterystycznych dla tej pory roku zjawisk atmosferycznych,
 • doskonalenie mowy powiązanej w czasie wypowiadania się na różne tematy,
 • rozwijanie postawy twórczej w zabawach plastycznych, muzycznych, ruchowych, swobodnych,
 • zwracanie uwagi na bezpieczeństwo własne oraz innych poprzez stosowanie się do obowiązujących w grupie zasad,
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie i wykonane zadanie,
 • nazywanie w języku angielskim części ciała, kolorów, słownictwa związanego z jesienią.