Biedronki

MARZEC 2023

Tematyka kompleksowa:

 1. Mali odkrywcy
 2. Tajemnice świata
 3. Nadchodzi wiosna
 4. Wiosna w gospodarstwie wiejskim
 5. Święta, biją dzwony

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 • Wprowadzenie pojęcia „dociekliwość”, „wiedza” rozumianego, jako chęć dowiedzenia się i rozumienia, jak najwięcej. Zapoznanie z zapisem graficznym głoski: „P-p”; „W-w”; „C-c”; „J-j” (5-6 –l) oraz liczbą „8” i znakiem matematycznym „-”. Kształtowanie umiejętności czytania, rozwiazywania działań matematycznych oraz zadań z treścią. Nauka pisania liter, sylab, wyrazów, cyfr.
 • Prowadzenie obserwacji zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu w okresie przedwiośnia i wiosny. Zapoznanie
  z zwiastunami wiosny oraz tradycjami ludowymi żegnania Zimy i witania Wiosny.
 • Zapoznanie z pracą rolnika i gospodarstwem wiejskim. Rozwijanie przeświadczenia o znaczeniu rolnika, jako producenta żywności.
 • Zapoznanie z tradycjami Świat Wielkanocnych. Kultywowanie polskich tradycji poprzez wiersz, opowiadanie, kolorowe plansze, prace plastyczne i piosenki. Wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne i ćwiczenia gimnastyczne, sportowe wtorki. Kształtowanie nawyku dbania o higienę osobistą.
 • Przestrzeganie zasad obowiązujących w społeczności dziecięcej. Szanowanie emocji swoich i innych osób, dostrzeganie potrzeb innych.
 • Poznanie angielskiego słownictwa związanego z tematyka kompleksową.

LUTY 2023

Tematyka kompleksowa:

 1. Siły przyrody
 2. Wielka wyprawa
 3. Czyste powietrze wokół nas
 4. Nasze podróże

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 • Rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: szacunek, odkrywanie, pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. surowce wtórne, bioodpady, oraz inne pojęcia, np. żywioły, odkrywca, Antarktyda, Himalaje, wulkan, halit, ametyst, Inuita, stwarzanie okazji do posługiwania się nimi podczas wypowiedzi;
 • Rozwijanie percepcji słuchowej, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu, różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g. Zapoznanie z literami r-R, g-G; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych (5-l, 6-l), zapoznanie z cyfrą 7;
 • Uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z żywiołami, np. respektowanie zakazu samodzielnego korzystania przez dzieci z zapałek, zapalniczek itp.;
 • Kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, zwierząt, środowiska przyrodniczego, itp. oraz odkrywanie rozumiane jako ciekawość poznawcza, chęć poznawania nowych miejsc, osób, zjawisk, itp., wyrabianie nawyku podejmowania konkretnych działań zmierzających do ochrony środowiska (segregacja śmieci, oszczędzanie wody i prądu, dbałość o czystość wody i powietrza, racjonalne gospodarowanie wodą).

STYCZEŃ 2023

Tematyka kompleksowa:

 1. Płynie czas
 2. Skąd się biorą produkty ekologiczne?
 3. Młodsi i starsi
 4. Dbamy o zdrowie

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 • Dostrzeganie rytmu dzień – noc, poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności (4-l), zapoznanie z nazwami miesięcy oraz utrwalenie dni tygodnia i pór roku. Doskonalenie posługiwania się w zabawie i w trakcie różnych czynności pojęciami dotyczącymi upływu czasu.
 • Poznanie różnych dyscyplin sportowych i niektórych znanych sportowców. Wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie poprzez uprawianie różnego rodzaju sportów. Uświadomienie dzieciom, jakie korzyści płyną z uprawiania sportu. Poznanie zasad zdrowego i racjonalnego odżywiania się oraz „PIRAMIDĘ ZDROWIA”. Kształtowanie postaw prozdrowotnych.
 • Zapoznanie z zapisem graficznym głoski: „Z-z”; „N-n”; „B-b”; S-s” (6 –l) oraz liczbą „6” i znakiem matematycznym „+”. Kształtowanie umiejętności czytania, rozwiazywania działań matematycznych oraz zadań z treścią. Nauka pisania liter, sylab, wyrazów po śladzie i w liniaturze, a także cyfr w przestrzeni sieci kwadratowej (6-l).
 • Wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną, kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do „dziadków”.
 • Przestrzeganie zasad obowiązujących w społeczności dziecięcej. Szanowanie emocji swoich i innych osób.
 • Poznanie angielskiego słownictwa związanego z zimą

GRUDZIEŃ 2022 

Tematyka kompleksowa:

 • Górnicza praca
 • Nadchodzi Zima
 • Świąteczne przygotowania
 • Wesołych Świąt!
 • Żegnamy Stary Rok

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE

 • kształtowanie postaw patriotycznych przez ukazywanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia: kolacja wigilijna, potrawy, sposób nakrywania stołu.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu, różnicowanie głosek , o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, Zapoznanie z literami  k, K, y; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych (5,6-l)
 • rozwijanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej – poznanie ekologicznych sposobów pozyskiwania ciepła do ogrzewania domów w okresie zimowym, zwrócenie uwagi na zjawiska przyrodnicze typowe dla zimy, np. śnieg, szron, lód, poznanie ich cech, warunków powstawania, uświadomienie sposobów przystosowania się zwierząt leśnych do trudnych warunków w okresie zimowym – zasypianie, zmiana futra itp., poszerzanie wiedzy na temat ptaków i ich nawyków żywieniowych(4-l)
 • rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie stałości masy i wielkości, porównywanie wysokości i długości; posługiwanie się umownymi miarkami i miarkami z podziałką; próby odczytywania wielkości na podziałkach; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach oraz zbiorach zastępczych.
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;

LISTOPAD 2022

Tematyka kompleksowa:

 1. Nasza mała ojczyzna
 2. Mój dom – Polska
 3. Moje hobby
 4. Ulubione zajęcia

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 • Zapoznanie z nazwą swojego kraju. Wzbogacenie słownika dzieci o wyrażenia: ojczyzna, mała ojczyzna. Doskonalenie umiejętności opanowania swojego adresu zamieszkania. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej. Rozwijanie umiejętności językowych.
 • Zapoznanie z historią powstania państwa polskiego na podstawie legendy „O Lechu, Czechu i Rusie”. Zapoznanie
  z symbolami narodowymi. Kształtowanie szacunku do własnego państwa. Kształtowanie postaw patriotycznych.
 • Poznanie sposobów spędzania wolnego czasu. Rozwijanie upodobań i pomysłowości. Rozbudzenie ciekawości światem.
 • Zapoznanie z zapisem graficznym głoski: „D-d”; „E-e”; „U-u” oraz liczbą „3” i znakiem matematycznym „=”.
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej. Kształcenie prawidłowej postawy ciała oraz zamiłowania do uprawiania ćwiczeń, sportu, jako źródła zdrowia i dobrego samopoczucia.
 • Poznawanie i utrwalanie prawidłowego sposobu dbania o higienę jamy ustnej

PAZDZIERNIK 2022

Tematyka kompleksowa:

 1. IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT
 2. JESIENNA PRZYGODA
 3. KOSZYK PANI JESIENI
 4. SKARBY JESIENI

ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

 • Rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: pracowitość, uprzejmość. Wprowadzenie liter: “M-m”, “L-l”, “T-t”, “I-i” oraz cyfr “1” i “2”. Wdrażanie do przestrzegania i szanowania przyjętych zasad i norm.
 • Zapoznanie z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni, poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew, grzybów, zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy, poznanie wybranych owoców i drzew owocowych rosnących w sadzie.
 • Słuchanie i stosowanie słów, piosenek i wierszyków w ojczystym języku oraz angielskiego słownictwa związanego z przerabianą tematyką.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych, doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1–3 (4-l), rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne i ćwiczenia gimnastyczne. Kształtowanie nawyku dbania o higienę osobistą.
 • Przestrzeganie zasad obowiązujących w społeczności dziecięcej. Szanowanie emocji swoich i innych osób, dostrzeganie potrzeb innych.

Wrzesień 2022

Tematyka kompleksowa:

 • W przedszkolu
 • Nasze przedszkole
 • Jestem bezpieczny
 • Pomocna dłoń

 ZADANIA WYCHOWAWCZO –DYDAKTYCZNE

 • Kształtowanie podstawowych zasad dotyczących zachowania się w sali, szatni, w łazience, przy stole, na terenie ogrodu przedszkolnego – wspólne tworzenie „Kodeksu zachowania” „Dobrych manier”. Współtworzenie przyjaznej atmosfery
  w grupie. Wdrażanie do pomagania innym.
 • Poznanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Doskonalenie umiejętności bezpiecznego przechodzenia na drugą stronę jezdni. Przybliżanie dzieciom wiedzy na temat przydatności pojazdów specjalistycznych: karetka, radiowóz policyjny, wóz strażacki. Poznanie oraz utrwalanie numerów alarmowych.
 • Rozwijanie aktywnych postaw prozdrowotnych. Kształtowanie umiejętności przewidywania następstw różnych zachowań. Podkreślanie znaczenia aktywnego wypoczynku, jako źródła zdrowia. Kształtowanie postawy dbałości o higienę ciała. Wdrażanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
 • Doskonalenie analizy słuchowej, kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem polskim (poprawne wymawianie głosek), rozróżnianie głoski w nagłosie i wygłosie (6-l). Poznanie obrazu graficznego głoski „o, a” ‒ litery „O – o”; „A – a”.
 • Doskonalenie sprawności manualnej poprzez manipulowanie, malowanie, wycinanie, rysowanie.
 • Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej. Kształcenie prawidłowej postawy ciała oraz zamiłowania do uprawiania ćwiczeń, sportu, jako źródła zdrowia i dobrego samopoczucia.
 • Poznanie angielskiego słownictwa związanego z przerabianą tematyką.