Zuchy

WRZESIEŃ 2022

TEMATYKI KOMPLEKSOWE:

 1. W przedszkolu.
 2. Nasze przedszkole
 3. Jestem bezpieczny.
 4. Pomocna dłoń.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE:

 • wprowadzenie pojęć dobre maniery i odwaga;
 • uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola/szkoły i szacunku do wykonywanej przez nie pracy;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: prawa, lewa, w prawo, w lewo, nad, pod, przed, za, między;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w języku angielskim;
 • wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy( w miarę możliwości) – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, zasad bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem;
 • wdrażanie do samodzielności przez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;
 • integracja w grupie, kształtowanie postaw odpowiedzialności za siebie i bezpieczeństwo innych podczas wspólnych zabaw;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji;