Programy

 

1.     Program wychowania przedszkolnego – wybierany przez Radę Pedagogiczną na dany rok szkolny zgodnie z obowiązująca podstawą programową wychowania przedszkolnego opracowaną przez MEN. Zawiera on główne oraz szczegółowe cele wychowania dotyczące aktywności społecznej, umysłowej, artystycznej, zdrowotnej, fizycznej i przyrodniczej umożliwiające nauczycielom odpowiedni i optymalny dobór treści nauczania dla dzieci w wieku przedszkolnym. Celem programu wychowania przedszkolnego jest wspieranie całościowego i wszechstronnego rozwoju dziecka. Program uwzględnia pracę w grupach zróżnicowanych wiekowo, zawiera zagadnienia związane z indywidualizacją nauczania oraz organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także  narzędzia monitorowania realizacji podstawy programowej i wskazówki dotyczące prowadzenia obserwacji pedagogicznych. 

 

2.     Program adaptacyjny „Pomóżmy maluchom polubić przedszkole” – adresowany jest do dzieci nowoprzyjętych do przedszkola i ich rodziców. Założeniem programu jest stopniowe wprowadzanie dzieci do rzeczywistości przedszkolnej, zaznajomienie
z  zasadami i regułami obowiązującymi w grupie rówieśniczej. Poprzez wspólne zabawy w sali i na terenie ogrodu przedszkolnego dzieci (szczególnie najmłodsze) wraz z rodzicami mają okazję poznać przyjazne dla nich otoczenie przedszkolne, uzyskać poczucie bezpieczeństwa, zaciekawić się nowym sposobem spędzania czasu, poznać zabawy integrujące.

 

3.     Program własny współpracy ze środowiskiem „Partnerzy przedszkola w środowisku” – daje szansę na organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych w sposób przemyślany, celowy  i uporządkowany zgodny z rocznym kierunkiem pracy przedszkola. Pomaga nauczycielom systematycznie rejestrować prowadzoną w danym roku szkolnym współpracę z różnorodnymi instytucjami oraz osobami świadczącymi pomoc
w rozwoju dzieci we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Obok szeroko pojętej współpracy ze środowiskiem program daje też szansę na promocję osiągnięć dzieci poza placówką.

 

4.     „Program własny zajęć stymulująco – terapeutycznych z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi 5-6-letnimi” – adresowany jest grup integracyjnych. Wspiera i stymuluje rozwój psychofizyczny przedszkolaków,
w tym dzieci ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. W założeniach odwołuje się do wczesnodziecięcych doświadczeń wykorzystując zmysł dotyku do tworzenia, rozwijania i podtrzymywania wzajemnych relacji fizycznych ćwiczących partnerów. Daje szansę dzieciom na poznanie schematu własnego ciała, wpływa na rozbudzenie inwencji twórczej oraz swobody i spontaniczności  w wyrażaniu siebie za pomocą gestów i ruchów, zwiększa poczucie bezpieczeństwa, rozładowuje napięcia i relaksuje.

 

5.     Program nauki religii katolickiej w przedszkolu „Kochamy dobrego Boga” – odwołuje się przede wszystkim do katechezy i wychowania religijnego podejmowanego w środowisku rodzinnym, uzupełnia je i ubogaca. Nauczanie religii w przedszkolu wspiera i pobudza rozwój moralny dziecka w oparciu o wartości uniwersalne, wzmacnia jego uzdolnienia.

 

6.     Program „Język angielski dla wychowania przedszkolnego” – realizuje nadrzędny cel nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym jakim jest zachęcenie do swobodnego słuchania języka obcego, oswojenie z nim oraz motywowanie do prób wypowiedzi ustnych. Rozbudzanie motywacji do nauki angielskiego jest dokonywane poprzez słuchanie atrakcyjnych piosenek, rymowanek, zgadywanek i innych interesujących form dla dziecka. Poprzez uczestnictwo w grach i zabawach rozwijana jest również umiejętność współpracy w grupie. Metody i techniki stosowane podczas nauki angielskiego pozwalają dzieciom na aktywność, wykorzystują wszystkie zmysły i pozwalają nabyć podstawowe umiejętności komunikacyjne przygotowujące je do dalszej nauki języka w szkole.

 

7.     Program stymulujący nabywanie kompetencji językowych i komunikacyjnych przez dzieci 3-letnie „Spostrzegam, rozumiem, mówię” – dotyczy profilaktyki logopedycznej i pomaga najmłodszym dzieciom w sprawnym nabywaniu umiejętności
w obszarze rozumienia i nadawania języka mówionego. Obejmuje zabawy ortofoniczne, dźwiękonaśladowcze, fonacyjne i oddechowe oraz usprawniające aparat artykulacyjny dziecka. Wpływa na bogacenie zasobu słownictwa czynnego
z uwzględnieniem poszczególnych kategorii, pomaga w opanowaniu różnych umiejętności umysłowych, takich jak: kojarzenie, porównywanie, logiczne myślenie. Pomaga dzieciom najmłodszym w porozumiewaniu się z rówieśnikami i dorosłymi.

 

8.     Program własny „Kącik przyrody miejscem zabaw i eksperymentów” – umożliwia dzieciom w wieku przedszkolnym poznanie przyrody poprzez samodzielne działania, poszukiwania odpowiedzi na interesujące je tematy kształtując w nich jednocześnie postawę badawczą. Treści zawarte w programie są modyfikowane
w zależności od zainteresowań dzieci i aktualnej pory roku. Wiedza i umiejętności nabywane w trakcie samodzielnej aktywności badawczej ukazują dzieciom współzależności między człowiekiem a otaczającym go światem przyrody oraz ułatwiają budowanie związków emocjonalnych poprzez bezpośrednie obcowanie
z przyrodą.

 

9.     Program ekologiczny własny „Z ekoludkiem na TY” – ma na celu kształtowanie u dzieci przedszkolnych poczucia  odpowiedzialności za stan przyrody poprzez budzenie świadomości ekologicznej, rozbudzanie zainteresowań treściami przyrodniczo –ekologicznymi. Stwarza dzieciom okazje do: obserwowania i oglądania, poznawania
i przeżywania, doświadczania i badania, wypowiadania się oraz działania i tworzenia. Zawiera zachętę do wycieczek i spacerów do różnych ekosystemów, do instytucji zajmujących się recyklingiem i ochroną środowiska naturalnego, do udziału
w konkursach proekologicznych, akcjach i happeningach.

 

10.  Program własny „Jak baśniami Europę budować” – poprzez systematyczne czytanie dzieciom baśni pochodzących z różnych państw Unii Europejskiej rozbudza ich ciekawość świata, uwrażliwia na kwestie tolerancji, uczy szacunku do kultury innych narodów, zwraca uwagę na uniwersalne wartości moralne takie jak: dobroć, sprawiedliwość, szlachetność, uczciwość, odwaga. Wybrana baśń jest pretekstem do poznania kraju,
z którego pochodzi, elementów jego historii, kultury, sztuki i innych ciekawostek
z nim związanych przekazanych stosownie do wieku dzieci. 

 

11.  Program własny „Z 10-tką po zdrowie”  – zawiera działania związane
z  wytwarzaniem nawyków bezpośrednio lub pośrednio związanych z ochroną oraz doskonaleniem zdrowia fizycznego i psychicznego,  z wyrabianiem odpowiednich nawyków higienicznych i pielęgnacyjnych, zapobieganiem chorobom, pobudzaniem zainteresowań sprawami zdrowia. Istotnym zagadnieniem programu jest również kształtowanie postawy życzliwości wobec otaczających ludzi i środowiska oraz stwarzanie okazji edukacyjnych umożliwiających wspieranie i wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.

 

12.  Program własny „Pobawmy się w teatr” – wykorzystuje podstawową formę aktywności małego człowieka jaką jest zabawa do wyrażania emocji, potrzeb, marzeń, jak również lęków i niepewności. Wspiera rozwój intelektualny, kształtuje charakter
i osobowość, ćwiczy pamięć, pomaga w skupieniu uwagi, odblokowuje zahamowania i rozładowuje napięcia.  Poprzez zabawy parateatralne oparte na tekście dziecko doskonali mowę i bogaci swoje słownictwo. Skupia się na kulturze mówienia oraz zachowania, współpracuje z grupą rówieśniczą. Odgrywając różnorodne role utożsamia się z fikcyjną postacią, rozwija wyobraźnię, uczy się empatii i doskonali swoją inteligencję emocjonalną.

 

 

13.  „Program wychowawczy przedszkola” – stanowi opis celów edukacji związanych
z oddziaływaniami przedszkola jako instytucji wspomagającej rodzinę we wszechstronnym rozwoju dziecka. Materiał edukacyjny uwzględnia problematykę społeczno – moralną:  dziecko jako jednostka, dziecko jako członek rodziny oraz dziecko jako członek grupy rówieśniczej. Stanowi odniesienie do wartości uniwersalnych, takich jak dobro, piękno, prawda, życzliwość, itp.