Deklaracja dostępności

WSTĘP:

Przedszkole Miejskie nr10 w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pm10torun.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-01

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
część plików nie jest dostępnych cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

podwyższony kontrast
możliwość powiększenia liter
podświetlane linki
mapa strony
skala szarości
jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje sporządzono dnia 28-03-2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Przedszkola Miejskiego nr10 w Toruniu.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Elżbieta Piątkowska
e-mail: przedszkole@pm10.edu.torun.pl
lub telefonicznie 56 648 39 65,  56 652 90 10
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA:

  • Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się przy osiedlowej uliczce, prowadzą do niego 3 schody wraz z podjazdem dla wózków. Od strony dostaw kuchennych znajduje się wyjście, które w razie konieczności jest użyte jako wyjście ewakuacyjne. Z szatni budynku znajduje się wyjście na teren, które w razie konieczności jest użyte jako wyjście ewakuacyjne. Od strony gabinetu intendenta znajduje się wyjście  które w razie konieczności jest użyte jako wyjście ewakuacyjne.
  • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji jest dyrektor przedszkola.
  • Budynek jest dwupoziomowy, nie posiada pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych. Na obu kondygnacjach nie ma progów. Budynek posiada 2 dźwigi towarowe. Posiada korytarz oraz schody prowadzące na I piętro i schody prowadzące do kuchni na I piętro oraz schody do piwnicy. Toalety dla osób dorosłych nie są dostosowane do użytku osób niepełnosprawnych.
  • Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
  • W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub on-line.
  • Jest dostęp do bezpłatnej, bezprzewodowej sieci internetowej.

APLIKACJE MOBILNE:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej