Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne są procesem wychowawczym. Są dedykowane dzieciom
o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zgodnie z
zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Zajęcia te są
skierowane na dziecko, w celu doskonalenia funkcji niezaburzonych oraz
usprawniania tych, w których wystąpiły dysfunkcje.

Głównym celem
zajęć rewalidacyjnych
jest
wszechstronny rozwój dziecka i przygotowanie go do codziennego życia, tak aby:

ü  było zaradne,
ü  umiało świadomie sterować własnym życiem i zachowaniem,
ü  mogło uczestniczyć w życiu społecznym,
ü  podejmowało kształcenie na kolejnych etapach edukacji.

Zajęcia
rewalidacyjne mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny
.

Są prowadzone
indywidualnie z każdym dzieckiem, raz w tygodniu przez 60 minut.

Zajęcia dla każdego dziecka, w zakresie rozwoju, zakładają
osiągnięcie następujących celów:

ü  mowy i myślenia,

ü  umiejętności komunikowania się,

ü  spostrzegawczości, wyobraźni, pamięci i koncentracji
uwagi,

ü  percepcji wzrokowej i słuchowej,

ü  koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz wzrokowo-ruchowo-słuchowej,

ü  analizy i syntezy wzrokowej, ruchowej i słuchowej,

ü  sprawności psychofizycznej,

ü  orientacji przestrzennej i schemacie własnego ciała,

ü  umiejętności czytania, pisania i liczenia,

ü  zręczności manualnej i grafomotorycznej,

ü  samodzielności osobistej i społecznej,

ü  umiejętności radzenia sobie w sytuacjach nowych i
trudnych.

W trosce o
prawidłowy rozwój dziecka, kierujemy się następującymi zasadami:
ü  stwarzamy optymalne warunki zapewniające poczucie bezpieczeństwa, życzliwości, wsparcia i pomocy o charakterze zabawowym,
ü  dbamy o kształtowanie pozytywnej atmosfery,
ü  dostosowujemy rodzaj zadań i czas trwania do indywidualnego tempa rozwoju i możliwości dziecka,
ü  stosujemy system oparty na stopniowaniu trudności (przechodzenie od zadań łatwiejszych do trudniejszych),
ü  mobilizujemy dziecko do samodzielności i aktywności,
ü  motywujemy dziecko do podejmowania wysiłku poprzez stosowanie różnorodnych i ciekawych ćwiczeń,
ü  wykorzystujemy naturalny potencjał dziecka do usprawniania zaburzonych funkcji.

 

W celu wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, korzystamy z wielu sprawdzonych i aktywizujących metod i form pracy. Preferowane metody wykorzystywane w pracy rewalidacyjnej to:

ü Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,

ü Metody Knillów „Dotyk i komunikacja”,

ü Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz,

ü Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania J. Cieszyńskiej,

ü Edukacja przez ruch D. Dziamskiej,

ü Metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,

ü Metoda wprowadzania dzieci w świat pisma I. Majchrzak,

ü Program Rozwijający Percepcję Wzrokową M. Frostig,

ü Pedagogika Zabawy,

ü Metoda G. Domana,

ü Metoda „Malowania dziesięcioma palcami” według R. F. Show,

ü Bajkoterapia,

ü Terapia ręki,

ü Techniki relaksacyjne,

ü Logorytmika,

ü Gry i zabawy dydaktyczne.