Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej

Rekrutacja do klas I Szkoły Podstawowej

Szanowni Rodzice 6-latków!

Rozpoczęła się rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń. Nabór do klas I potrwa od 27 lutego do 10 marca 2023 r. do godz. 15.00. Wyjątek stanowi rekrutacja do oddziałów sportowych, która kończy się 3 marca 2023 r.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy I na podstawie zgłoszenia rodziców (nie dotyczy ubiegania się o przyjęcie do oddziału sportowego).

Ubiegając się o przyjęcie do klasy I szkoły, która dla kandydata nie jest szkołą obwodową lub o przyjęcie do oddziału sportowego, należy wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym i złożyć stosowny wniosek.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I w szkołach podstawowych zostały określone w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 19 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024.

Kryteria obowiązujące w tegorocznej rekrutacji, ustanowione w 2017 roku przez Radę Miasta Torunia pozostają aktualne i są zawarte w uchwale nr 551/2017 Rady Miasta Torunia w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, liczby punktów za te kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017 r. poz.1207).

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego (nie dotyczy naboru do szkół specjalnych). link do strony elektronicznego naboru: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/torun

Szczegółowe zasady rekrutacji, wzór zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej, wzór wniosku dla kandydata zamieszkałego poza obwodem szkoły podstawowej oraz wzory załączników do wniosku dostępne są na stronie elektronicznego naboru w zakładce Pliki do pobrania.

SP_Zasady rekrutacji SP