Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

W dniu 19.09.2017 r. zakończono wybór ofert na opracowanie dokumentacji projektowej „Kompleksowy remont kuchni” 

 


Toruń 12.09.2017r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor PM 10 w Toruniu unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 24.08.2017r.
ponieważ nie ma możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie ofertowe jest powtórzone.


Toruń, 24.08.2017 r.

 

 

                                                  ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Przedszkole Miejskie nr 10 w Toruniu przy ul. Rydygiera 12 prosi o złożenie oferty cenowej na wykonanie projektu budowlanego ze wszystkimi elementami wykonawczymi budynku w ramach zadania pod nazwą: „Kompleksowy remont kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 10 wraz z zapleczem”.

 

I.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej z wszystkimi elementami projektu wykonawczego „Kompleksowy remont kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 10 wraz z zapleczem”.

Do wszystkich robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez projektanta powinny mieć określone wymagane parametry techniczne oraz podane warunki dla zapewnienia równoważności materiałów.

 

KODY CPV 71240000-2 usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

 

II.  Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia:

1) inwentaryzacja wielobranżowa w zakresie wymaganym do wykonaniu projektu,

2)  projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego w branżach co najmniej architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej , instalacji sanitarnych, gazu, grzewczych, wentylacyjnych, elektrycznych, oraz innych w zakresie zapewniającym spełnienie wszystkich zakładanych funkcji obiektu oraz podłączenia do  infrastruktury zewnętrznej,

3) projekt technologii kuchni łącznie z zapleczem,

4) projekt wyposażenia,

5)  informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

6) opinia konstrukcyjna

7) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże) +    wersja elektroniczna (format pdf),

8)  przedmiar robót  + wersja elektroniczna  (format pdf i ath),

9)  kosztorys inwestorski + wersja elektroniczna  (format pdf i ath),

10)  zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji („ZZK”), w tym wynikające m.in. z kosztorysów inwestorskich,  kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów  inwestorskich i autorskich, umów przyłączeniowych, wyposażenia i innych,

11) inne opracowania wynikające z otrzymanych warunków technicznych podłączenia oraz niezbędne do spełnienia wszystkich zakładanych funkcji w budynku i uzyskania pozwolenia na budowę   oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu,

12)  dokumentacja projektowa  także w wersji elektronicznej w formacie pdf i dwg.

Dokumentację projektową należy wykonać w 6 egz., Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych , przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie w  2 egz.

Wykonawca powinien przewidzieć wykonanie inwentaryzacji dla celów projektowych.

III.  Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

1)      wykonanie mapy syt.-wys. do celów projektowych w skali 1:500,

2)      wykonanie mapy stanu prawnego terenu objętego projektowaną inwestycją z aktualnymi   adresami właścicieli i władających nieruchomościami,

3)      uzyskanie warunków technicznych od właściwych instytucji eksploatujących sieci (na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę stosownych wniosków do podpisu przez Zamawiającego),

4)      przygotowanie dokumentów do wystąpienia o wymagane decyzje administracyjne,   (przygotowane przez Wykonawcę stosowne wnioski z załącznikami do podpisu przez Zamawiającego).

5)      Przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym umową.

IV. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami oraz na podstawie oględzin terenu inwestycji.

V.   Opracowany przedmiot zamówienia powinien w szczególności:

1)       spełniać wszystkie warunki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907,  z późn. zm.), art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409), rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 27 kwietnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.  poz. 462, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod  i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778), z tym, że do opracowania kosztorysu inwestorskiego Wykonawca stosować będzie ceny jednostkowe robót określone na podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie sporządzania informacji w systemie Sekocenbud; wszelkie materiały, urządzenia lub produkty wskazane w dokumentacji projektowej muszą być opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem „lub równoważny”, nazwy własne materiałów, urządzeń lub produktów mogą być stosowane jedynie pomocniczo w przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń lub produktów równoważnych,

 

2)       Nazwa i rodzaj zadania zostanie przez Wykonawcę ustalona na podstawie zakresu wykonanego projektu zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym,

 

3)       posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, a także uzgodnienie z Przedszkolem Miejskim Nr 10 całości zaprojektowanych rozwiązań,

 

4)       zawierać wszystkie niezbędne operaty, opinie, oceny, badania, ekspertyzy i inne niezbędne do prawidłowej realizacji prac projektowych i zapewniać możliwość wykonania robót i oddania obiektu do użytkowania,

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia Wykonawcy usług zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającym łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia

VI.  Termin dostarczenia dokumentacji projektowej

8 tygodni od dnia podpisania umowy

VII.  Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy złożyć do 08.09.2017 r. w Przedszkolu Miejskim nr 10 przy ul. Rydygiera 12 w gabinecie Dyrektora

Bliższych informacji udziela Dyrektor PM nr 10 p. Elżbieta Piątkowska, tel. ( 0 56) 648 39 65

 

VIII. Kryteria oceny ofert

a)         cena oferty – 60%

b)         okres rękojmi w miesiącach –   40% nie krócej niż 36 miesięcy i nie dłużej niż 72 miesiące

IX. Załączniki

1)        Wzór umowy

2)        Formularz oferty

 

 

ZAŁĄCZNIKI