Prawa i obowiązki rodziców

Prawa i obowiązki rodziców

RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) MAJĄ PRAWO:

🙂 znajomości zadań wynikających z planu pracy przedszkola,
🙂 uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
🙂 stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy
wychowawczo-dydaktyczne,
🙂 aktywnego włączania się w życie przedszkola,
🙂 współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla
dzieci i rodziców,
🙂 uzgadniania kierunku oddziaływań wychowawczych z nauczycielem.

 

 

RODZICE (PRAWNI OPIEKUNOWIE) MAJĄ OBOWIĄZEK:

🙂 przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola; rodzice mogą upoważnić na piśmie do odbioru
dziecka inne osoby, które mają zdolność do czynności prawnych (ukończony 18 rok życia),
🙂 terminowego wnoszenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolu,
🙂 przyprowadzania do przedszkola dzieci zdrowych,
🙂 natychmiastowego zgłaszania choroby zakaźnej dziecka,
🙂 przestrzegania czasu pracy przedszkola; w przypadku pozostania dzieci po określonej w
organizacji przedszkola godzinie, kosztami sprawowania opieki zostają obciążeni rodzice,
🙂 aktywnego uczestnictwa w zebraniach ogólnych, grupowych, rozmowach i konsultacjach
indywidualnych z nauczycielami,
🙂 odbierania dziecka z przedszkola w stanie pełnej trzeźwości,
🙂 respektowania uwag i zaleceń nauczyciela, związanych z organizacją i edukacją dziecka
w danej grupie.