Prawa i obowiązki dzieci

Prawa i obowiązki dzieci

DZIECI MAJĄ PRAWO DO:

🙂 życia i ochrony zdrowia,
🙂 godziwych warunków życia,
🙂 tożsamości,
🙂 wychowania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
🙂 własnego zdania i wyrażania swoich uczuć i pragnień w ważnych sprawach, które dotyczą
dziecka,
🙂 życia bez przemocy fizycznej i psychicznej, poniżania i wyśmiewania, nadużyć seksualnych i
wszelkiego okrucieństwa,
🙂 szacunku, godności i nietykalności osobistej,
🙂 indywidualnego rozwoju i własnego tempa rozwoju,
🙂 podejmowania decyzji i możliwości wyboru,
🙂 wypoczynku i czasu wolnego,
🙂 partnerskiej rozmowy na każdy temat,
🙂 równego traktowania,
🙂 korzystania z dóbr,
🙂 informacji,
🙂 poszanowania własności,
🙂 znajomości swoich praw.

 


DZIECI MAJĄ OBOWIĄZEK:

🙂 przestrzegania zasad i norm współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej, opartych na
wartościach uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno,
🙂 poszanowania pracy innych osób (dzieci i dorosłych),
🙂 uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienia dyżurów,
współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii,
🙂 szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności,
🙂 wywiązywania się z przydzielonych zadań,
🙂 przestrzegania zakazów dotyczących bezpieczeństwa.