Kwalifikacje nauczycieli

Nauczyciele pracujący w Przedszkolu Miejskim nr 10 poszerzają swoją wiedzę i umiejętności
w zakresie prowadzenia edukacji ruchowej i zdrowotnej w przedszkolu.
Nauczyciele legitymują się zaświadczeniami ukończenia studiów podyplomowych, kursów i warsztatów.
Uczestniczą w szkoleniowych radach pedagogicznych, na których dzielą się zdobytymi umiejętnościami
w zakresie edukacji ruchowej.

Udział nauczycieli w różnych formach doskonalenia zawodowego jest celowy i wynika
z wieloletniego planu rozwoju placówki
oraz indywidualnych planów rozwoju osobistego nauczycieli.
Atutem przedszkola jest stworzenie poczucia wspólnego celu, w którym każdy ma swój udział.